פרטי האירוע

חברת ידידי בית גבריאל בע"מ  (להלן: "החברה" או "המזמינה" או "בית גבריאל")

מכרז פומבי מס' 22 / 3 פניה לקבלת הצעות:

לביצוע עבודות אחזקה וניקיון במבנה ומתחם בית גבריאל אשר במועצה האזורית עמק הירדן.

 

 1. החברה פונה למציעים על מנת לקבל הצעות לביצוע עבודות אחזקה וניקון במבנה ובמתחם בית גבריאל, הכל בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה, על כלל מסמכיו ונספחיו. מכרז זה עניינו מתן שירותי ניקיון כוללים ופיקוח שוטף על ביצועם, ואין מדובר באספקת כוח אדם על כל המשתמע מכך. המציע ישמש כספק שירותים, כהגדרתם במסמכי המכרז, ולא כספק כוח אדם.

 

 1. רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע בודד, שהינו תאגיד, העומד בכל תנאי הסף האמורים במסמכי המכרז. לא תותר הגשת הצעה באמצעות חבירה של מספר תאגידים או גורמים להצעה אחת.

 

 1. התמורה במכרז זה מבוססת על מחיר לשעת עבודה בפועל כאשר המחיר המוצע יכלול בחובו את שכר העבודה שישולם לעובדים שיועסקו בביצוע העבודה, ואת כל התוספות הסוציאליות הנלוות כמתחייב לפי כל דין והסכמי העבודה הקיבוציים החלים על המועסקים בענף, וכן את כל העלויות הנלוות לביצוע שעת הניקיון לרבות כל הציוד, חומרי הניקוי, כלי העבודה, תקורות, לרבות רווח המציע וכל מס או היטל נוסף לפי חוק, בין אם מצויינים במסמכי המכרז ובין אם לאו, וכל זאת בכפוף לעמידה במלוא תנאי המכרז. מובהר כי המחיר המוצע כתמורה על ידי המציע ייחשב כתמורה מלאה וסופית המגיעה לו עבור ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, למעט התשלומים בגין עלויות משתנות כמפורט בסעיף 7.1 למסמך 2, ולא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 2. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לרכוש במשרדי החברה, החל מיום ____20/07/2022____ בין השעות 09:00-15:00 , תמורת סך של 500₪ (חמש מאות שקלים חדשים) + מע"מ, אשר ישולמו בהמחאה לפקודת החברה. סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש. רכישת המכרז והמצאת קבלה המאשרת זאת, הינה תנאי להגשת הצעה.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתו, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה. ככל שיחולו עדכונים במסמכי המכרז טרם המועד הקבוע להגשתו, באחריות מציע שטרם רכש את מסמכי המכרז להתעדכן בנוגע לשינויים במכרז.

 

 1. החברה תקיים סיור מציעים בתאריך __27/07/2022_____ בשעה 11:00, מקום המפגש הינו לובי הכניסה למבנה בית גבריאל.  השתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ותנאי להשתתפות במכרז.

 

 1. שאלות מקצועיות, שאלות טכניות ובקשות הבהרה על מסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, ניתן להעביר רק בכתב, עד לא יאוחר מיום ___31/07/2022_____  בשעה 12:00, לכתובת מייל [email protected] באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד, בטלפון __046751175__________. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל או שאלות שישאלו בעל פה, לא יענו. תשובות והבהרות יישלחו למי ששלח שאלות הבהרה ולמי שלקח חלק בסיור המציעים. תשובות לשאלות והבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל משתתף לצרף אותן להצעה כשהן חתומות על ידו.

 

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ("ערבות המכרז"), בסך של _5000_ ₪, אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של החברה. הערבות תעמוד בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת המכרז, היינו עד ליום __02/11/2022______ ועד בכלל, והיא תוארך לפי דרישת החברה ב- 90 ימים נוספים ו/או בתקופות נוספות לפי החלטת החברה, אשר המציע מתחייב לפעול בהתאם אליה.

 

 1. ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית, תוגש במעטפה סגורה, ללא סימן זיהוי, עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 22/__03____" בלבד, בשני עותקים, כאשר המעטפה תכלול את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.

 

 1. על המציע יהיה למלא בכתב יד את הצעתו, כאמור במסמכי המכרז, ולחתום על כל המסמכים הנלווים.

 

 1. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ___03/08/2022__בשעה 12:00 במשרדי החברה, במסירה ידנית בלבד.

 

 1. הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח בחשבון.

 

 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. ובכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         בכבוד רב,

 

איה רוזן, מנכ"ל
ידידי בית גבריאל בע"מ

 

 

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן:

 

 

תיאור המסמך

סימון המסמך

 1.  

הזמנה להציע הצעות

מסמך 1

 1.  

מפרט עבודות אחזקה וניקיון

נספח א' למסמך 1

 1.  

ערבות מכרז

נספח ב' למסמך 1

 1.  

הצהרת והצעת מציע

מסמך 2

 1.  

הסכם התקשרות

מסמך 3

 1.  

נוסח ערבות ביצוע

מסמך 4

 1.  

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976

מסמך 5

 1.  

פרטי המציע ותיאור ניסיון המציע בביצוע עבודות אחזקה וניקיון

מסמך 6

 1.  

תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

מסמך 7

 1.  

טבלת רכיבי שכר

מסמך 8

 1.  

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

מסמך 9

 1.  

אישור עו"ד/רו"ח בדבר מצב המציע

מסמך 10

 1.  

תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלות

מסמך 11

 1.  

נספח ביטוח

מסמך 12

 1.  

תצהיר עסק בשליטת אישה

מסמך 13

 1.  

תצהיר חלקים חסויים בהצעה

מסמך 14

כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.

 

                                                  

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים